Polish Provinces Award is available to any FT8SP.org.pl members whose uploaded logbooks contains at least one confirmed contact from each of the 16 Polish provinces.

Winners of the FT8SP

SV1AIQ
F5PAC
UR8IDX
SV1FJP
R1AV
EA7HY
HB9MOP
UT0IL
PA1JM
EA5HM
HB9MOZ
I0BYR

Users Online

> Guests Online: 4

> Members Online: 1
sq5be

> Total Members: 2,436
> Newest Member: RZ1O

Logbook dBase

FT8SP QOSs dBase
from the Worldfrom Poland
328,8141,084,315
Total(1): 1,413,129
(1) This value may differ after repeating the duplicate record removal procedure.
Please remember that the system only validate contacts made after 2020/01/01 (previous QSO-s will be ignored).
Proszę pamiętaj, że system akceptuje tylko łączności przeprowadzone po 1.01.2020.

Top 15 - SP Stations

NoCallsignScore
1SP9UPH1133
2SP6SOZ991
3SP1TJ755
4SP6EIY648
5SP4MPH624
6SP6EFY589
7SP4GED571
8SP5BBG430
9SP7WT423
10SQ9EZE382
11SP6DVP382
12SP9RA373
13SP7EWL368
14SP2EUI360
15SP8NFO356
The values in the Score column represent the number of accepted Polish Provinces for the foreign stations from the given SP station.
Wartości w kolumnie Score oznaczają liczbę zaliczonych województw dla stacji zagranicznych od podanej stacji SP.

FT8SP Satistics

Polish Provinces confirmed by bands

Regulamin programu dyplomowego FT8SP (Polish)Print


Niniejszy tekst stanowi regulamin programu dyplomowego FT8SP Award Program zwany również:
FT8SP, Regulamin, Program, program FT8SP.

Celem programu dyplomowego FT8SP jest uatrakcyjnienie i zachęcenie korespondentów spoza SP do łączności z radioamatorami z SP.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w programie FT8SP jest rejestracja znaku wywoławczego stacji radioamatorskiej, indywidualnego lub znaku klubowego klubu do którego uczestnik należy, w systemie https://ft8sp.org.pl oraz przesłanie logu (logów) łączności z korespondentami. Warunkiem uczestnictwa w programie FT8SP jest akceptacja niniejszego regulaminu w całości.

System dostępny pod adresem  https://ft8sp.org.pl nie pobiera, nie przetwarza i nie udostępnia żadnych danych osobowych w szczególności takich  które mogą być uznane za dane wrażliwe a jedynie dane konieczne do weryfikacji łączności. W szczególności nie pobiera danych typu: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, etc. 

Uczestnik programu FT8SP w każdym momencie może zrezygnować z kontynuacji uczestnictwa w programie FT8SP ale jego raporty (logi) przesłane przed datą rezygnacji nie zostaną wycofane z systemu. Aby zrezygnować wystarczy użyć opcji Delete Account dostępnej w ustawieniach profilu.

Wszystkie łączności muszą być potwierdzone przez korespondenta (logi ADIF). Różnica czasu zakończenia QSO pomiędzy korespondentami nie może przekraczać 5 minut.

Ważne są łączności przeprowadzone począwszy od 01.01.2020.

Dozwolone emisje to FT8 lub FT4 (MFSK).

Logi mogą zawierać łączności z korespondentami nie biorącymi udziału w Programie lub łączności nie podlegające zaliczeniu w ramach Regulaminu Programu (system wybierze właściwe łączności).

Przetwarzanie logów i baz danych odbywa się raz na dobę. Do czasu przetworzenia przesłanego pliku logu uczestnik nie może wysyłać kolejnych logów.

W ramach programu FT8SP wyodrębnione zostały kategorie:

A. łączności ze wszystkimi województwami SP przeprowadzone na każdym z amatorskich pasm: 80m, 40, 30m, 20m, 17m

B. łączności ze wszystkimi województwami SP przeprowadzone na amatorskim paśmie 80m

C. łączności ze wszystkimi województwami SP przeprowadzone na amatorskim paśmie 40m

D. łączności ze wszystkimi województwami SP przeprowadzone na amatorskim paśmie 30m

E. łączności ze wszystkimi województwami SP przeprowadzone na amatorskim paśmie 20m

F.  łączności ze wszystkimi województwami SP przeprowadzone na amatorskim paśmie 17m

G. łączności ze wszystkimi województwami SP przeprowadzone w sumie na dowolnym amatorskim paśmie SHF, UHF, UKF, HF

Potwierdzeniem ukończenia każdej kategorii potwierdzone zostaje dyplomem w formie elektronicznej (PDF).

Na wniosek korespondenta (spoza SP) potwierdzenie to może zostać wydrukowane na papierze i przesłane pocztą tradycyjną, jest to usługa płatna której cena pokrywa koszt druku i przesyłki pocztowej (program nie ma charakteru komercyjnego zatem cena nie jest obciążona zyskiem ).

Korespondenci:

  1. amatorskie stacje zagraniczne - pracujące spoza terytorium Polski
  2. amatorskie stacje SP (prefixy: SP, SQ, SN, SO, HF, 3Z) oraz amatorskie stacje zagraniczne ze znakami SP/XXXXX - pracujące na terytorium Polski

Korespondenci pkt.1 nawiązują łączności z korespondentami pkt.2 lub odwrotnie.

Organizator programu dyplomowego FT8SP zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu uczestnika programu dyplomowego FT8SP w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu programu lub zasad HAM Spirit. Wykluczonemu Uczestnikowi nie przysługuje żadna procedura odwoławcza.

Logi

Pliki przesyłane do systemu informatycznego Programu muszą być zgodne ze standardem ADIF (Amateur Data Interchange Format ) opisanym na stronie  https://www.adif.org.

Pola konieczne to:

<CALL>, <QSO_DATE>, <TIME_ON>, <MODE>, <BAND> (wskazane jest aby występowały pola: <QSO_DATE_OFF>, <TIME_OFF>) - logi które nie zawierają wypełnionych wymienionych pół jak również logi które nie będą posiadały prawidłowego nagłówka nie zostaną przetworzone.

Przetworzone logi są archiwizowane a po około 3 miesiącach kasowane. Rekordy logów które nie spełniają niniejszego Regulaminu są kasowane i nie zostaną wprowadzone do Systemu.

73 de sq5be (5.02.2020)

Pawel SQ5BE

125,965 unique visits